Mentrax Mentor – (Mentorordninger)

Mentrax Consult ApS yder mentorordning i medfør af lov om aktivbeskæftigelse og integrationsloven med henblik på at understøtte borgeren i at realisere de mål, som er fastlagt i borgerens plan.

Mentrax arbejder med to overordnede mål for mentorindsatsen. Det ene er at styrke udsatte borgeres muligheder for at komme ind på og blive fastholdt på arbejdsmarkedet, det andet er at understøtte unge i at starte på samt gennemføre en uddannelse – eller blive klar til dette.

Mentrax arbejder på at løfte borgeren væk fra en potentiel marginalisering eller eksklusion fra arbejdsmarkedet eller uddannelse ved en målrettet og helhedsorienteret indsats.

Mentrax arbejder ud fra en motiverende tilgang, og vi tror på, at enhver borger kan styrkes i troen på at kunne udvikle sig og blive i stand til at mestre eget liv og derved komme tættere på målet om uddannelse eller beskæftigelse.

Hos Mentrax arbejder vi med klare og overskuelige mål, som understøtter borgeren i at få øje på egne ressourcer og løsninger for derved at gøre borgerne selvhjulpne.

Mentorens opgaver kan indebære bl.a.:

  • Støtte til økonomi & budgethåndtering
  • Struktur af hverdagen, herunder basale hverdags gøremål
  • Bindeled mellem borgeren & det offentlige
  • Forståelse for forløb & aktiviteter samt samfundet & dets spilleregler
  • Støtte til digitalisering herunder borger.dk, NemID, jobnet m.m.
  • Indsats med henblik på motiverende & fastholdende samtaler, som bl.a. har til hensigt at støtte borgeren i at overholde aftaler & forpligtelser

Mentrax vægter at matche borgeren med en mentor, som også har forståelse for borgerens kulturelle baggrund samt sprog.

Efter aftale med forvaltningen udarbejder Mentrax løbende statusrapporter, og er i løbende dialog med forvaltningen, hvor forløbet evalueres i forhold til de opsatte mål i handleplanen.