Mentrax Assist

Mentrax Assist
Socialpædagogisk Bistand/Bostøtte

Mentrax tilbyder socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85.

Formålet er at yde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, så borgeren opnår en større selvstændiggørelse og udvikling af sine personlige færdigheder.

Mentrax tilbyder indsatsen til borgere indenfor alle kategorier af støttebehov; let, mindre omfattende, omfattende og meget omfattende støtte.

Mentrax yder støtte med bl.a.:

 • Forbedre mulighederne for livsudfoldelse gennem kontakt, støtte, omsorg og aktiviteter
 • Forbedre mulighederne for social inklusion med støtte til at opbygge og vedligeholde netværk med sociale relationer og beskæftigelses- eller uddannelsesmuligheder
 • Skabe struktur og overblik i hverdagen herunder kontakt til offentlige myndigheder
 • Pædagogisk støtte til f.eks. planlægning, træning af husholdning og daglig økonomi
 • Motivere, ledsage og yde støtte til at gå ind i og fastholde behandling

Målgruppen

Målgruppen er personer over 18 år, der har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det kan f.eks. være borgere der efter en hjerneskade har behov for optræning af færdigheder, eller borgere der har psykiske vanskeligheder eller funktionsnedsættelser. Det kan være borgere med eller uden hjemmeboende børn.

Hent brochure

Mentrax Youth

Mentrax Youth
Kontaktperson

Mentrax tilbyder fast kontaktperson efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6.

Formålet med indsatsen er at afhjælpe barnets eller den unges særlige behov for støtte.

Vores fokus er at støtte barnet eller den unge i at mestre eget liv, og at kunne indgå i positive og udviklende fællesskaber i normalområdet.

Indsatsen kan bestå af samtaler, deltagelse i aktiviteter eller andet, der har til formål at understøtte målene for indsatsen.

Mentrax’ kontaktperson støtter barnet eller den unge i bl.a.:

 • Struktur i hverdagen
 • Passe skole og fritidsjob
 • Finde fritidsaktiviteter samt yde støtte til at fastholde disse
 • Støtte til afklaring af ønsker om fremtiden og valg af uddannelse
 • Følelsesmæssige udfordringer
 • Støtte i at skabe hensigtsmæssige relationer og miljøer
 • Voksenkontakt
 • Vejledning og støtte i relation til barnets eller den unges livssituation

Målgruppen

Målgruppen kan være børn eller unge, hvis behov for en fast voksenkontakt, forældrene ikke er i stand til at imødekomme og som har sociale, følelsesmæssige eller psykiske udfordringer. Det kan også være børn eller unge, der er i landet uden deres forældre eller andre primære omsorgspersoner.

Hent brochure

Mentrax Turn-Around

Mentrax Turn-Around
Kriminalitetsforebyggende indsats

Mentrax tilbyder kriminalitetsforebyggende indsats i form af fast kontaktperson kombineret med en juridisk indsats efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6.

Formålet er at forebygge eller minimere kriminalitet eller bekymrende gadeadfærd hos barnet eller den unge.

Vores fokus er at støtte barnet eller den unge i at mestre eget liv, og at kunne indgå i positive og udviklende fællesskaber i normalområdet.

Indsatsen kan bestå af samtaler, deltagelse i aktiviteter eller andet, der har til formål at understøtte målene for indsatsen.

I alle vores kriminalitetsforebyggende indsatser er Mentrax´ jurist en fast del af indsatsen, sammen med kontaktpersonen. Mentrax arbejder tæt sammen med den unge, familien, skolen og forvaltningen, om at bidrage til barnet eller den unges ”Turn-Around”, væk fra den kriminelle løbebane.

Mentrax har erfaring med, at arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge i visse tilfælde fordrer, at der tilknyttes en familiebehandler, som kan understøtte familien, samtidig med en kontaktpersonsindsats.

Mentrax’ kontaktperson støtter barnet eller den unge i bl.a.:

 • ”Turn-Around” i relation til kriminelle aktiviteter
 • Støtte gennem 1 – 1 kontakt
 • Struktur i hverdagen
 • Formulering af en kort- og en langsigtet plan for barnet eller den unges fremtidige uddannelse samt fritidsjob
 • Finde fritidsaktiviteter samt yde støtte til at fastholde disse
 • Fastholdelse af skolegang samt lektiehjælp
 • Skabe hensigtsmæssige relationer og miljøer
 • Familieinddragelse samt anden relevant voksenkontakt
 • Samtaler om juridiske konsekvenser og opfølgning på evt. strafferetlig sanktion fast hver anden uge de første 3 måneder af indsatsen. Derefter efter behov og efter aftale med myndighed
 • Løbende samtaler med familien om juridiske konsekvenser og deres forældreansvar i den forbindelse
 • Fungere som bindeled mellem det strafferetlige system, myndighed og barnet eller den unge

Målgruppen

Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 17 år, som er involveret i truende og uroskabende adfærd, der er relateret til kriminelle aktiviteter. Det er derudover ofte børn eller unge, hvis behov for en fast voksenkontakt, forældrene ikke er i stand til at imødekomme og som har sociale, følelsesmæssige eller psykiske udfordringer. Det kan også være unge over 15 år, der er idømt en ungdomssanktion efter straffelovens § 74a, jf. servicelovens § 140, stk. 5, eller unge, der har fået en betinget dom. Ligesom det kan være børn og unge mellem 10-15 år, hvis sag har været behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, og derigennem har fået bevilget en kontaktperson.

Hent brochure

Mentrax Support

Mentrax Support
Støttet Samvær

Mentrax tilbyder støttet samvær efter servicelovens § 71, stk. 2.

Formålet er at tilbyde støtte i forbindelse med det anbragte barns samvær med forældre eller netværk, når det er vurderet, at der er behov for, at der er en tredje person til stede.

Vores fokus er at støtte op om, at barnet under en anbringelse bevarer en tæt kontakt med forældre og netværk, og dermed medvirke til at skabe kontinuitet for barnet under anbringelsen.

I Mentrax har vi erfaring med, at det ofte er hensigtsmæssigt af hensyn til barnets behov, at konsulenten har mulighed for at forberede og evaluere samværet med forældrene, før og efter det egentlige samvær. På den måde kan vi støtte og vejlede forældrene i at lave en god plan og struktur for samværet, med udgangspunkt i barnets behov. Efterfølgende kan vi drøfte, det der fungerede godt, det der udfordrede og det der er behov for at justere i de fremadrettede samvær.

Vi varetager støttet samvær i de rammer, det vurderes er mest hensigtsmæssige for barnet og familien. Det kan være i familiens hjem, i kommunens lokaler eller på anbringelsesstedet. Derudover har Mentrax et stort samværslokale, der har de nødvendige rammer for et positivt og udviklende samvær med mulighed for at lave stimulerende aktiviteter og lettere madlavning.

Målgruppen

Målgruppen er anbragte børn og deres forældre, hvor kommunen har vurderet, at der er behov for støtte, råd og vejledning under samværet med barnet, og hvor der er givet samtykke fra forældrene. Det kan også være anbragte børn og deres netværk, f.eks. søskende eller andet familie, hvor der er vurderet et behov for støtte under samværet.

Hent brochure

Mentrax Connect

Mentrax Connect
Efterværn

Mentrax tilbyder efterværn til unge mellem 18 og 22 år efter servicelovens § 76.

Formålet er at støtte den unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Vores fokus er at understøtte den unges uddannelse eller beskæftigelse og eventuelt anskaffelse af selvstændig bolig.

Mentrax´ kontaktperson samarbejder med relevant professionelt og privat netværk omkring den unge, herunder et eventuelt nuværende eller tidligere anbringelsessted. Kontaktpersonen har fokus på at støtte og guide den unge til selv at mestre konkrete gøremål. På den måde sikrer vi i Mentrax, at den unge bliver selvstændig og i stand til at handle i eget liv, når efterværnet ophører.

Mentrax’ kontaktperson støtter den unge i bl.a.:

 • Struktur i hverdagen og at fastholde den
 • Planlægning af uddannelse og samtaler om fremtiden
 • Opnå uddannelse eller beskæftigelse
 • Anskaffelse af og etablering i egen bolig
 • Træning af hverdagsmæssige færdigheder
 • Håndtering af økonomiske spørgsmål, at lave et budget og spare op

 • Indgå i et konstruktivt samarbejde med de nødvendige professionelle instanser, og støtte den unge til selv at kunne navigere i systemet
 • Etablering og fastholdelse af positive relationer med familie og venner, hvor den unge kan få støtte og opbakning, i langtidsholdbare og blivende positive relationer
 • Mestring af egne følelser og reaktioner, herunder tackle tidligere negative oplevelser og eventuelle traumer, og tage imod relevant behandling, såfremt der er behov for det

Målgruppen

Målgruppen kan være unge, hvor kontaktpersonsindsatsen opretholdes efter det fyldte 18. år. Det kan også være unge, der har behov for efterværn i forbindelse med overgangen fra anbringelse til eget hjem.

Hent brochure

Mentrax Kombi

Mentrax Kombi
Pædagogisk tilbud og familiebehandling

Mentrax tilbyder et intensivt forebyggende familiebehandlingstilbud efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 og § 52, stk. 3, nr. 3. Det er et intensivt helhedsorienteret tilbud, der kombinerer familiesamtaler i hjemmet med pædagogiske og udviklende aktiviteter for børnene uden for hjemmet i fællesskab med andre børn, i hyggelige og hjemlige omgivelser i Mentrax´ lokaler.

Vores fokus er at holde familien samlet ved at støtte dem i at kunne tage styring i eget liv og udvikle gode familiedynamikker, der sikrer deres barns sundhed, trivsel og udvikling. Samtidig yder vi praktisk, pædagogisk støtte og bidrager til løsning af konkrete praktiske opgaver, da dette ofte fylder en stor del i disse familiers hverdag.

Vores erfaring er, at det kan gøre en afgørende forskel for forældrenes overskud til at se og imødekomme deres barns behov at blive hjulpet og aflastet med praktiske opgaver i og uden for hjemmet. Vores fokus er samtidig at støtte barnet eller den unge i at mestre eget liv, og at kunne indgå i positive og udviklende fællesskaber i normalområdet.

Der er en fastlagt plan for pædagogiske aktiviteter, for indsatsen i hjemmet og koblingen mellem disse. Vi arbejder med barnet og familien både individuelt og i gruppen, hvor også forældrene deltager i en fast struktur.

Mentrax Kombi er en samlet pakkeløsning med mulighed for at tilknytte flere børn og familier fra samme forvaltning. Der er også mulighed for at tilknytte flere søskende samtidig.

Målgruppen

Målgruppen er familier, hvor der er behov for en intensiv forebyggende og kompenserende støtte. Det kan være familier, hvor forældrene ikke har det store forandringspotentiale. Det kan også være familier, der i en periode har behov for, at barnet tilbydes stimulerende og pædagogiske aktiviteter og samvær uden for hjemmet som supplement til den støtte, der er i hjemmet.

Hent brochure

Mentrax Supervisor

Mentrax Supervisor
Overvåget Samvær

Mentrax tilbyder overvåget samvær efter servicelovens § 71, stk. 3.

Formålet er at overvære samværet mellem det anbragte barn og forældre eller netværk, når det er nødvendigt af hensyn til barnets sundhed eller udvikling.

Vores fokus er at støtte op om, at barnet under en anbringelse bevarer en tæt kontakt med forældre og netværk, og dermed medvirke til at skabe kontinuitet for barnet under anbringelsen.

Vi varetager overvåget samvær i de rammer, det vurderes er mest hensigtsmæssige for barnet og familien. Det kan være i familiens hjem, i kommunens lokaler eller på anbringelsesstedet.

Derudover har Mentrax et stort samværslokale, der har de nødvendige rammer for et positivt og udviklende samvær med mulighed for at lave stimulerende aktiviteter og lettere madlavning.

Målgruppe

Målgruppen er anbragte børn og deres forældre, hvor kommunens Børn og unge-udvalg har truffet afgørelse om overvåget samvær.

Hent brochure

Mentrax Guiding

Mentrax Guiding
Støtteperson

Mentrax tilbyder støttepersonsordning efter servicelovens § 54.

Formålet er at støtte forældrene i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet.

Vores fokus er at arbejde med forældrenes accept af anbringelsen, at forbedre forældreskabet under anbringelsen, og at kontakten mellem barnet og forældrene styrkes. På den måde vil barnet opleve mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet.

Som uvildig støtteperson, lægger vi vægt på at lytte og være der for forældrene, at give modspil og hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på, hjælpe med forberedelse og evaluering af møder, og hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen.

Målgruppen

Målgruppen er forældre, der har et anbragt barn uden for hjemmet.

Hent brochure

Mentrax Advice

Mentrax Advice
Råd og Vejledning

Mentrax tilbyder rådgivning og konsulentbistand efter servicelovens § 11, stk. 3.

Formålet med indsatsen er at yde familierettet støtte til en konkret afgrænset udfordring.

Vores fokus er at barnets behov imødekommes i perioden, og at forebygge behovet for mere indgribende foranstaltninger.

Målgruppen

Målgruppen kan for eksempel være familier, som har behov for støtte til en afgrænset udfordring, såsom sociale eller psykiske udfordringer hos barnet. Det kan være familier, der har behov for rådgivning om familieplanlægning. Det kan også være familier, der har brug for støtte til at skabe struktur og gode rammer for deres barn, og som har behov for mere praktisk støtte.

Forvaltningen kan også have behov for en indsats i hjemmet efter servicelovens § 11 i forbindelse med, at der pågår en børnefaglig undersøgelse, eller som opfølgning på en børnefaglig undersøgelse.

Hent brochure